آیت الله العظمی محسنی
آیت الله العظمی محسنی

محصلین علوم دینی و فضای مجازی

اندازه فونت :
2020-12-21

محصلین علوم دینی و فضای مجازی موضوع مورد نیاز جامعه امروز با حضور آقای شجاع حسین محسنی از طرف بخش تحقیقات حوزه خدیجه الکبری(س) برگزار گردید. این آگاه امور سیاسی به دو محور اساسی (آسیب ها و راهکار ها) اشاره نمودند و از خودبیگانگی، آنارشی اخلاقی، تنهایی جمعی، انزوای اجتماعی، کاهش فعالیت اجتماعی، کاهش صداقت را از آسیب های فضای مجازی بیان نمودند. آقای محسنی امور ذیل را از ظرفیت های مجازی بیان نمودند: 1.توانمند سازی افراد و فرهنگ سازی، 2. رصدسازی فضای مجازی  3. ایجاد همبستگی در فضای مجازی  4. اطلاع رسانی